Ерікті қайырмалдық туралы жария офертаДүниежүзілік табиғат қоры бірлесіп «Тараптар» деп аталатын, бұдан әрі «Қайырмалдық алушы» деп аталатын 2020 жылғы 27 ақпандағы н/с Сенімхат негізінде әрекет ететін Дүниежүзілік табиғат қорының Қазақстан Республикасындағы Өкілдігінің директоры Мазманянц Григорий Арменовичтің атынан осымен бұдан әрі "Қайырмалдық жасаушы" деп аталатын жеке тұлғаларға төмендегі шарттармен Ерікті қайырмалдық туралы шарт жасасуды ұсынады:

1. Жария оферта туралы жалпы ережелер
1.1. Осы ұсыныс Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 395-бабының 1-тармағына сәйкес жария оферта (бұдан әрі - "Оферта") болып табылады.
1.2. Осы офертаның акцепті Қайырмалдық жасаушының Қайырмалдық алушының жарғылық қызметіне ерікті қайырмалдық ретінде Қайырмалдық алушының есеп шотына ақшалай қаражаты аударуды жүзеге асыруы болып табылады. Бұл ұсыныстың акцепті Қайырмалдық жасаушының осы Ерікті қайырмалдық туралы шарттың барлық талаптарымен оның Қайырмалдық алушымен танысқанын және келісетінін білдіреді.
1.3. Оферта бұдан әрі "Сайт" деп аталатын Қайырмалдық алушының ресми сайтында - https://wwf-ca.kz/- ол жарияланған күннен кейінгі күннен бастап күшіне енеді.
1.4. Осы офертаның мәтінін Қайырмалдық алушы алдын ала хабардар етпей өзгертуі мүмкін және ол Сайтта орналастырылған күннен кейінгі күннен бастап қолданылады.
1.5. Оферта Сайтта Офертаның күшін жою туралы хабарлама орналастырылған күннен кейінгі күнге дейін қолданылады. Қайырмалдық алушы себебін түсіндірмей кез келген уақытта Офертаның күшін жоюға құқылы.
1.6. Офертаның бір немесе бірнеше шартының жарамсыздығы Офертаның барлық басқа шартының жарамсыздығына әкеп соқпайды.
1.7. Қайырмалдық жасаушы осы Келісімнің шарттарын қабылдай отырып, қайырмалдықтың ерікті және өтеусіз сипатын растайды.

2. Шарттың тақырыбы
2.1. Осы Шарт бойынша Қайырмалдық жасаушы ерікті қайырмалдық ретінде өзінің ақшалай қаражатын Қайырмалдық алушының есеп шотына аударады, ал Қайырмалдық алушы қайырмалдықты қабылдайды және жарғылық мақсаттарға пайдаланады.
2.2. Қайырмалдық жасаушының осы шарт бойынша іс-әрекеттерді орындауы - Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 516-бабына сәйкес қайырмалдық болып табылады
3. Қайырмалдық алушының қызметі
3.1. Қайырмалдық алушы коммерциялық қызметпен айналыспайды және пайда табу мақсаты жоқ.
3.2. Қайырмалдық алушы өзінің https://wwf-ca.kz/ сайтында және басқа да ашық көздерде өз жұмысы туралы ақпарат және қызмет нәтижелері туралы есептер жариялап тұрады.
4. Шарт жасасу
4.1. Офертаны акцептеуге және сол арқылы Қайырмалдық алушымен шарт жасасуға жеке тұлға ғана құқылы.
4.2. Оферта акцептінің күні және тиісінше Шарт жасасу күні Қайырмалдық алушының банктік шотына ақшалай қаражат аудару күні болып табылады. Шарт жасасу орны Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы болып саналады. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 152-бабы 1-тармағының 1-1-тармақшасына сәйкес Шарт жазбаша нысанда жасалған болып есептеледі.
4.3. Шарттың талаптары Қайырмалдық алушыға төлем өкімін ресімдеу күніне қолданыста болған (қолданылған) редакцияда (өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып) Офертамен айқындалады.
5. Қайырмалдық жасау
5.1. Қайырмалдық жасаушы ерікті қайырмалдық сомасының мөлшерін дербес анықтайды және оны Қайырмалдық алушыға осы шарттың талаптарымен https://wwf-ca.kz/ сайтында көрсетілген кез келген төлем әдісімен аударады. Қайырмалдық жасау фактісі Қайырмалдық жасаушының осы шарттың талаптарымен толық келісетінін куәландырады.
5.2. Қайырмалдық жасаушы https://wwf-ca.kz/ сайтында қайырмалдықты банк картасынан тұрақты түрде (ай сайын) есептен шығарып тұруға тапсырма рәсімдей алады.
5.2.1. Қайырмалдық жасаушы ұсынылып отырған нұсқалардан тұрақты түрде есептен шығару сомасын https://wwf-ca.kz/ сайтында тиісті нысанда таңдай алады.
5.2.2. Картадан алғашқы есептен шығару сәтті аяқталып, Қайырмалдық жасаушының тапсырманы ресімдеу кезінде көрсетілген электрондық мекенжайына сәтті есептен шығару туралы хабарлама алынғаннан кейін тапсырма ресімделген болып есептеледі.
5.2.3. Тұрақты түрде есептен шығару тапсырмасы иесі картасының қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін немесе Қайырмалдық жасаушы тапсырманың қолданылуын тоқтату туралы жазбаша хабарлама бергенге дейін қолданылады. Хабарлама members@wwf-ca.kz электрондық мекенжайына кезекті автоматты түрде есептен шығару күніне кемінде 15 күнтізбелік күн қалғанға дейін жіберілуі тиіс. Хабарламада мынадай деректер болуы тиіс: картада көрсетілгендей тегі мен аты; қаражатты автоматты түрде есептен шығару жүзеге асырылатын картаның төрт соңғы цифры; Қайырмалдық алушы тұрақты түрде есептен шығаруды тоқтату туралы растама жіберетін электрондық мекенжай.
5.3. Қайырмалдық алушының шотына ұялы телефон шотынан қаражатты есептен шығару жолымен аударуға жеке тұлғаға ресімделген телефон нөмірлерінен ғана жол беріледі.
5.4. Қайырмалдықты "Киви" (Qiwi) жедел төлем терминалдарының жүйесі арқылы аударған кезде төлеушіні дұрыс сәйкестендіру үшін Қайырмалдық жасаушы өзінің телефон нөмірін көрсетуі тиіс.
5.5. Қайырмалдық жасаушы банкінің интернет-сайтындағы жеке кабинет арқылы банктік шоттан есептен шығаруды ресімдеу арқылы қайырмалдықты аудару кезінде төлемнің мақсатында "ҚР-дағы Дүниежүзілік табиғат қоры Өкілдігінің жарғылық қызметіне қайырмалдық" КНП 119, деп көрсету керек.
5.6. Қайырмалдықты аудару кезінде төлеушіні дұрыс сәйкестендіру үшін
Қайырмалдық жасаушы өзінің байланыс деректерін: Т. А. Ә.; электрондық поштаның мекенжайын және/немесе телефон нөмірін көрсетеді.
5.7. Жасалған қайырымдылықты растау үшін төлем құжатының көшірмесін сақтаңыз.
6. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
6.1. Қайырмалдық алушы осы шарт бойынша Қайырмалдық жасаушыдан алынған ақшалай қаражатты қатаң түрде қолданыстағы ҚР заңнамасына сәйкес және жарғылық қызмет шеңберінде пайдалануға міндеттенеді.
6.2. Қайырмалдық жасаушы ерікті қайырмалдық жасауды жүзеге асыру кезінде мына әрекеттерді: дербес деректерді жинауды, жазып алуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), шығарып алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, ұсынуды, қол жеткізуді), иесіздендіруді, бұғаттауды, жоюды, өшіріп тастауды қоса алғанда, осы шартты орындау мақсаттары үшін Қайырмалдық жасаушының Қайырмалдық алушыға, оның ішінде үшінші бір тұлғаларға берген дербес деректерді (ТАӘ, мекенжайы, тұрғылықты жері, электрондық поштаның мекенжайы, банк деректемелері) өңдеуге (Қайырмалдық алушымен жасалған шарт негізінде) келісім береді. Барлық қалған жағдайларда Қайырмалдық алушы Қайырмалдық жасаушының жеке ақпаратын оның жазбаша келісімінсіз үшінші бір тұлғаларға ашпауға міндеттенеді. Осындай ақпаратты талап етуге өкілеттігі бар мемлекеттік органдардың осы ақпаратты талап етуі ерекшелік болып табылады. Дербес деректерді өңдеуге келісім Қайырмалдық жасаушы оны жазбаша түрде кері шақырып алғанға дейін қолданылады.
6.3. Қайырмалдық жасаушының Қайырмалдықты пайдалану туралы ақпарат алуға құқығы бар. Көрсетілген құқықты іске асыру үшін Қайырмалдық жасаушының сұрау салуы бойынша Қайырмалдық алушы алынған Қайырмалдықтардың мақсатты пайдаланылуын тиісті бухгалтерлік есеп құжаттарымен растауға дайын.
6.4. Қайырмалдық алушы Қайырмалдық жасаушының алдында осы Шартта көрсетілгеннен өзге міндеттемелер қабылдамайды.
7. Басқа да шарттар
7.1. Осы Шарт бойынша Тараптар арасында даулар мен келіспеушіліктер туындаған жағдайда олар мүмкіндігінше келіссөздер арқылы шешілетін болады. Дауды келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда даулар мен келіспеушіліктер Қайырмалдық алушының орналасқан жері бойынша сот орындарында қолданыстағы ҚР заңнамасына сәйкес шешілуі мүмкін.

8. Тараптардың деректемелері:
Қайырмалдық жасаушы:
Қайырмалдық алушы:
Дүниежүзілік қордың ҚР-дағы Өкілдігі
БСН 200342014736
"Қазақстан Халық банкі" АҚ
БИК: HSBKKZKX
ЖСК /жаңа шот/
КБЕ 18
Кнп 119

Төлем мақсаты: "Дүниежүзілік табиғат қорының ҚР өкілдігінің жарғылық қызметіне қайырмалдық"